Prawo

Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.

Pojęcie prawa jest również używane na oznaczenie prawa w ujęciu podmiotowym (prawo podmiotowe). Tak rozumiane występuje, gdy mówi się, że ma się prawo (jest się uprawnionym) do czegoś

Podfora

 1. Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne – wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie zarówno niemajątkowe i majątkowe, jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi. W Polsce kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny i ustawy szczegółowe. Źródłem prawa rodzinnego w ustawodawstwie polskim jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który powstał 25 lutego 1964 r. i był od tego czasu wielokrotnie zmieniany, ostatnio w 2011 roku. Kodeks ten stanowi niejako uzupełnienie przepisów Kodeksu cywilnego, mimo że materia, którą reguluje została zawarta w odrębnym akcie prawnym. Własną regulację praw rodzinnych zawiera również Traktat konstytucyjny UE, gdzie w rozdziale II zawarte zostało prawo do założenia rodziny i zawarcia małżeństwa, zakaz dyskryminacji, różnorodność kulturową, religijną i językową, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawa dziecka, ochrona życia rodzinnego i zawodowego i tym samym prawa te zostały w sposób znaczący rozwinięte, także z punktu widzenia teorii praw człowieka. Podstawowe pojęcia związane z prawem rodzinnym to:małżeństwo, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny, alimenty, rozwód, separacja, podział majątku, opieka, kuratela

  1
  post
 2. Prawo cywilne

  Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki cywilnoprawne między podmiotami prawa prywatnego (osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną), a także sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków. Normy prawa cywilnego wyróżniają się spośród innych norm prawnych zwłaszcza tym, że regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami. Oznacza to, że nie występuje charakterystyczny dla prawa publicznego stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu podmiotowi. Ze stosunków cywilnoprawnych wynika więc zasada autonomiczności podmiotów, która oznacza, iż samodzielnie kształtują one relacje między sobą. Normy prawa cywilnego wyznaczają tylko ogólne granice autonomii podmiotów uwzględniając interes powszechny. Prawo cywilne jest w Polsce prawem stanowionym (od X wieku) i skodyfikowanym (od 1965). Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965.

  1
  post
 3. Prawo Pracy

  Kwestie związane z prawem pracy często stanowią problem w zakresie ich prawidłowej interpretacji. Na łamach serwisu publikujemy porady i artykuły z zakresu prawa pracy : urlop, rozwiązanie umowy o prace, nawiązanie umowy o prace, pozew do sądu pracy i inne.

   

  34
  postów
 4. Prawo handlowe

  Prawo handlowe zostało głównie uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych. W tym akcie prawnym zostały uregulowane zasady związane z prowadzeniem spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej i inne.

  7
  postów
 5. Prawo podatkowe

  Prawo podatkowe dotyczy każdego z nas. Nieodłącznie z uregulowaniami w zakresie prawa podatkowego związana jest cena paliwa czy też cena chleba. Na łamach portalu wyjaśniamy zawiłości związane z prawem podatkowym - podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem VAT, etc.

  • Brak postów

0 tematów w tym forum

Brak tematów w tym forum